загрева

 • 21дијатермија — (грч. diathermainomai грее, загрева) мед. лекување со електрично греење (со директно прицврстување на електроди за телото) со струја со висока фреквенција што развива топлина минувајќи низ ткивата на организмот …

  Macedonian dictionary

 • 22енкаустика — (грч. en , kauo) грч. техника на сликање кај старите Грци што се состоела во пренесување на восочни бои, со помош на загревање, на основата на сликата, обично на дрво …

  Macedonian dictionary

 • 23инхалација — (лат. inhalatio) мед. вдишување на пара или гасови што се развиваат од некои течности, природно или со загревање и вриење …

  Macedonian dictionary

 • 24калцинација — (лат. calcinatio) хем. технолошка постапка при која со загревање се отстранува кристал ната вода од кристализираните соли …

  Macedonian dictionary

 • 25мангал — (тур. mangal) тркалезен широк сад, од бакар, месинг, тенекија или глина, во кој се држи жар за загревање на простории или за подгревање на храна …

  Macedonian dictionary

 • 26нивација — (лат. nix, nivis) процес на менување на земјиштето под дејството на снегот (топење, загревање и сл.) …

  Macedonian dictionary

 • 27паларизација — метод на загревање на млекото со пара, една од најсовремените постапки за конзервирање на свежото млеко за подолго време …

  Macedonian dictionary

 • 28пастеризација — (фр. pasteurisation) загревање на прехранбени производи (млеко, конзерви и др.) до температура при која изумираат микроорганизмите што можат да предизвикаат вриење или расипување, а се зачувуваат витамините и другите хранливи својства на… …

  Macedonian dictionary

 • 29пирогалол — (грч. pyr, лат. galla) хем. тривалентен фенол се добива со загревање на сулфурна киселина се употребува во гасната анализа, во боењето на косата и во фотографијата …

  Macedonian dictionary

 • 30регенератор — (лат. regenerator) 1. уред за загревање на воздухот со помош на отпадни гасови што се употребува кај печките за топење на железо и стакло и за други намени 2. обновувач, препородувач, преустројувач …

  Macedonian dictionary